icons8-bell-90

Kết nối với Kids Model! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

KIDS MODEL VIETNAM AWARDS 2021

 

TOP 5 ĐỀ CỬ HẠNG MỤC

NGƯỜI MẪU NHÍ NỮ CỦA NĂM

 

TOP 5 ĐỀ CỬ HẠNG MỤC

NGƯỜI MẪU NHÍ NAM CỦA NĂM

 

 

TOP 5 ĐỀ CỬ HẠNG MỤC

NGƯỜI MẪU NHÍ YÊU THÍCH CỦA NĂM

 

TOP 5 ĐỀ CỬ HẠNG MỤC

NGƯỜI MẪU NHÍ PHONG CÁCH CỦA NĂM

TOP 5 ĐỀ CỬ HẠNG MỤC

NGƯỜI MẪU NHÍ ẤN TƯỢNG CỦA NĂM

TOP 5 ĐỀ CỬ HẠNG MỤC

NGƯỜI MẪU NHÍ ẢNH CỦA NĂM

TOP 5 ĐỀ CỬ HẠNG MỤC

NGƯỜI MẪU NHÍ TRÌNH DIỄN CỦA NĂM

TOP 5 ĐỀ CỬ HẠNG MỤC

NGƯỜI MẪU NHÍ TRIỂN VỌNG CỦA NĂM